FLORA OF VASCULAR PLANTS OF THE BASTAK STATE NATURE RESERVE

T.A. Rubtsova

Аннотация


The paper provides modern information about the Bastak nature reserve flora of vascular plants, represented by 805 species from 403 genera and 128 families. There presented characteristics of the flora species and genus spectra. It is noted that 45 species of vascular plants, growing in the nature reserve,  are included in the Red Books of the Jewish Autonomous region and Russian Federation.


Ключевые слова


flora; vascular plants; Bastak nature reserve; Jewish Autonomous Region

Литература


Gribkov V.V., Rubtsova T.A. New types of vascular plants of the Bastak reserve, in Priroda zapovednika «Bastak»: materialy nauch.-praktich. konf. (Nature of the Bastak reserve: materials of scientific and practical conf.). Blagoveshchensk: BSPU, 2008, pp. 14–16. (In Russ.).

Gribkov V.V., Lonkina E.S., Rubtsova T.A. New species of vascular plants of the Bastak Reserve, in Territorial’nye issledovaniya: tseli, rezul’taty i perspektivy: tez. V region. shk.-seminara molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (Territorial research: goals, results and prospects: tez. V region. shk.-seminars of young scientists, postgraduates and students). Birobidzhan: ICARP FEB RAS, 2009, pp. 11–13. (In Russ.).

Lonkina E.S. Taxonomic analysis of the flora of vascular plants of the state nature Reserve “Bastak”, in Aktual’nye problemy botaniki i ekologii: materialy mezhdunar. konf. molodykh uchenykh (Actual problems of botany and ecology: materials of the international conference of young scientists). Simferopol: VD «ARIAL» Publ., 2010, pp. 120–121. (In Russ.).

Lonkina E.S. New species of vascular plants of the reserve “Bastak”, in Aktual’nye problemy botaniki i ekologii: materialy mezhdunar. konf. molodykh uchenykh (Actual problems of botany and ecology: materials of the international conference of Young scientists). Kiev: Lazurit-Poligraf Publ., 2011, p. 70. (In Russ.).

Krasnaya kniga Evreiskoi avtonomnoi oblasti. Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy rastenii i gribov (The Red Book of the Jewish Autonomous Region. Rare and endangered species of plants and fungi), S.D. Schlotgauer; T.A. Rubtsova, Ed. Birobidzhan: Publishing house «Birobidzhan», 2019. 267 p. (In Russ.).

Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii (rasteniya i griby) (The Red Book of the Russian Federation (plants and fungi)), Yu.P. Trutnev et al., Ed.; comp. R.V. Kamelin et al. Moscow: T-in scientific publications KMK. 2008. 855 p. (In Russ.).

Kryukova M.V. Flora of reservoirs of the Middle Amur lowland, in Gidrobotanika 2000: tez. dokl.V Vseros. konf. po vodn. rasteniyam (Hydrobotanika 2000: tez. dokl. V Vseros. conf. on vodn. Plants). Borok, 2000, pp. 164–165. (In Russ.).

Kryukova M.V. Species diversity and specificity of flora of reservoirs of the Zabelovsky nature reserve, in Problemy ustoichivogo razvitiya regionov v XXI veke: materialy VI Mezhdunar. simp. (Problems of sustainable development of regions in the XXI century: materials of the VI International. symp.). Birobidzhan: IKARP FEB RAS, 2002, pp. 174–175. (In Russ.).

Rubtsova T.A., Yakubov V.V. Vascular plants, in Flora, mikobiota i rastitel’nost’ zapovednika «Bastak» (Flora, mycobiota and vegetation of the Nature Reserve «Bastak»). Vladivostok: Dalnauka Publ., 2007, pp. 101–152. (In Russ.).

Rubtsova T.A. Flora Evreiskoi avtonomnoi oblasti (Flora of the Jewish Autonomous Region). Khabarovsk: Antar Publ., 2017. 241 p. (In Russ.).

Rubtsova T.A. Flora Malogo Khingana (Flora of the Small Khingan). Vladivostok: Dalnauka Publ., 2002. 194 p. (In Russ.).

Stupnikova T.V., Solovyova O.S. Early spring plants in the forests of the Bastak reserve, in Priroda zapovednika «Bastak»: tez. dokl. (Nature of the Bastak Reserve: tez. dokl.), A.N. Streltsov, Ed. Blagoveshchensk: BSPU, 2005, no. II, pp. 3–10. (In Russ.).


Ссылки

  • Ссылки не определены.